Regulamin

Niniejszy regulamin obowiązywał 
od dnia 04 listopada 2016r. do 07 grudnia 2017r.

 

I. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem sklepu jest spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Malowany Dworek 115, o numerze NIP 547-17-91-682, REGON 070904684, zarejestrowana w rejestrze handlowym KRS pod numerem 0000077249 w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 33.500 000 zł, zwana dalej: „Martes Sport Sp. z o.o.” "www.sklepmartes.pl " lub "Sklepem Internetowym".

 • Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym www.sklepmartes.pl jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność prawną (zdolność do czynności prawnych) lub każda osoba prawna, której siedziba znajduje się na terytorium Polski - zwaną dalej "Klientem" lub „Kupującym".

 • Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest założenie konta w sklepie Martes Sport Sp. z o.o. lub poprawne wypełnienie formularza zamówienia. 

 • Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT), chyba że oferta kierowana do nie-konsumentów stanowi inaczej.

 • Zawartość Sklepu Internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa jednocześnie ofertę zakupu wybranego przez siebie towaru. 

 • Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane. 

 • Zamówienia poprzez stronę internetową www.sklepmartes.pl można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 • Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 • Kupujący dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym, jednocześnie w celu prawidłowego wykonania umowy wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych oraz otrzymywanie wiadomości związanych z realizacją zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej od Martes Sport Sp. z o.o.

 • Otrzymywanie przez Kupującego od Martes Sport Sp. z o.o. innych wiadomości marketingowych, niezwiązanych bezpośrednio z realizacją złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia, uzależnione jest od wyrażenia przez Kupującego stosownej zgody w trakcie zakładania konta na www.martessport.pl. Wiadomości takie wysyłane będą pocztą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail. Kupujący może w każdej chwili, zmienić swoją decyzję w sprawie otrzymywania ww. wiadomości.

II. Potwierdzenie zamówienia

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu w celu weryfikacji rzetelności złożonego zamówienia. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest pocztą elektroniczną.

 • Po złożeniu zamówienia przez Kupującego Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdza fakt jego otrzymania.

 • Do zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym dochodzi w chwili potwierdzenia zamówienia towaru przez Sklep Internetowy. Złożone zamówienie Sklep Internetowy potwierdza bez zbędnej zwłoki.

 • Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości jego potwierdzenia lub w przypadku braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia towaru w sklepie Martes Sport Sp. z o.o.

 • W przypadku, gdy którykolwiek z produktów występuje w „Dostępności ograniczonej”, Klient zostanie poinformowany o możliwości realizacji takiego zamówienia w e-mailu zwrotnym, bez zbędnej zwłoki, po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym.

 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia, Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży), procedury rozpatrywania reklamacji oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wskaże inny sposób komunikacji.

 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 • Sklep Internetowy przekazuje Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży towaru, najpóźniej w chwili jego dostarczenia.

 • Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur VAT w formie elektronicznej, na podany w zamówieniu adres e-mail.

III. Formy płatności

 • Klient może wybrać jeden z poniższych sposobów płatności:

  • PayU.pl (PŁATNOŚCI.PL) – błyskawiczna wpłata zaraz po zamówieniu towaru (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów). Regulamin serwisu dostępny na stronie internetowej http://www.payu.pl/.

  • PRZY ODBIORZE (ZA POBRANIEM) – Zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki. 

  • KARTĄ KREDYTOWĄ – poprzez serwis  http://www.payu.pl/ (bezpieczne połączenie SSL 128 bitów).

 • W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu miesiąca od potwierdzenia przez Sklep Internetowy złożonego zamówienia, zostanie ono anulowane bez powiadamiania Klienta o zaistniałym fakcie. 

IV. Dostawa towaru

 • Prowadzimy sprzedaż tylko na terenie Polski. 

 • Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Wysyłka

 • W chwili odbioru towaru prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności kuriera. Z chwilą pokwitowania na nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprawdzenie przesyłki nie stanowi obowiązku Kupującego będącego konsumentem.

 • Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania "Protokołu Reklamacji".

V. Prawo do odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej Sklep Internetowy do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach – termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Martes Sport Sp. z o.o. o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną, odpowiednio na adres: Martes Sport Sp. z o.o. Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała / adres poczty elektronicznej: odstapienia@martessport.com.pl). W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku (np. e-mailem na adres Kupującego).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (decyduje data wysłania oświadczenia Kupującego, a nie jego otrzymania przez Sklep Internetowy).

 • W przypadku odstąpienia od umowy Martes Sport Sp. z o.o. zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy Kupującemu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Martes Sport Sp. z o.o.), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Martes Sport Sp. z o.o. została poinformowana przez Kupującego o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił, do Sklepu Internetowego.

 • Martes Sport Sp. z o.o. może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 • Zakupiony towar, w przypadku odstąpienia od umowy jego zakupu, należy zwrócić na adres: Martes Sport Sp z o.o., Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do Martes Sport Sp. z o.o. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy (towaru) przed jego upływem.

 • Kupujący ponosi tylko i wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (towaru) w przypadku odstąpienia od umowy.

 • Kupujący ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VI. Gwarancja

 • Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i jeżeli wyraźnie to zaznaczono, objęte są gwarancją producenta.

 • Wybór sposobu usunięcia wady, w przypadku korzystania z roszczeń z tytułu gwarancji, następuje zgodnie z warunkami gwarancji.

 • Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi

VII. Rękojmia

 • Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o których mowa w punkcie VI powyżej (jeżeli na dany towar gwarancja została udzielona), Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne towaru.

 • Przysługujące Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi określają art. 556 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014r., pozycja 121 z późniejszymi zmianami).

 • Kupujący może skorzystać z wzoru formularza zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi, jednak nie jest to obowiązkowe. Zgłoszenia z tytułu rękojmi Kupujący zgłasza do Sklepu Internetowego pisemnie, lub na adres e-mail: reklamacja_internet@martessport.com.pl.

 • W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupujący powinien:

  • Odesłać lub dostarczyć wadliwy towar na adres Sklepu Internetowego (Martes Sport Sp z o.o., Sklep Internetowy, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała), przy czym koszty odesłania towaru ponosi Sklep Internetowy lub zostaną one Kupującemu zwrócone, 

   lub

  • Skontaktować się ze Sklepem Internetowym (pisemnie, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) w celu ustalenia miejsca i czasu, w którym Sklep Internetowy, na swój koszt, może odebrać wadliwą rzecz przez kuriera lub inną upoważnioną osobę.

 • W przypadku, gdy Kupujący decyduje się na samodzielny zwrot wadliwego towaru, nie powinien korzystać z przesyłek „za pobraniem”.

VIII. Prawo wymiany towaru

 • W terminie 14 dni od dostarczenia Kupującemu towaru, Kupujący może go wymienić na inny towar, o tej samej lub wyższej cenie.

 • W celu dokonania wymiany, Kupujący:

  • Powinien wypełnić formularz wymiany towaru,

  • Odesłać na swój koszt towar wraz z formularzem na adres Sklepu Internetowego,

  • Dopłacić ewentualną różnicę pomiędzy nowym, a zwracanym towarem (w tym celu Kupujący powinien się skontaktować ze Sklepem Internetowym, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).

 • Wymianie podlegają towary pełnowartościowe, nienoszące śladów używania, z oryginalnymi metkami.

 • Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu lub faktury VAT.

 • Nowy towar zostanie Kupującemu wysłany, na koszt Sklepu Internetowego, bezzwłocznie po dostarczeniu do Sklepu Internetowego towaru, który jest wymieniany.

IX. Dane osobowe

 • Poprzez rejestrację Konta lub dokonanie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych na formularzu zamówienia lub przy rejestracji konta, celem wykonania przez Sklep Internetowy obowiązków wynikających z umowy z Kupującym, a także niniejszego Regulaminu (w tym zwłaszcza – do wysyłki towaru, wystawienia faktury i prowadzenia bieżącej korespondencji).

 • Kupujący może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy w celach marketingowych, a także zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcę informacji handlowej drogę elektroniczną.

 • Administratorem danych osobowych Kupującego, podanych zgodnie z niniejszym regulaminem jest Martes Sport Sp. z o.o. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących wyłącznie w zakresie przewidzianym przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 922 z.; dalej: „uodo”) lub niniejszego Regulaminu. 

 • Sklep Internetowy zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony przetwarzanych danych osobowych.

 • W przypadkach i na zasadach określonych w uodo, w tym zwłaszcza w jej art. 24 oraz art. 32-35, Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

 • W każdym przypadku ujawnienie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne – z zastrzeżeniem, że niektóre dane są niezbędne Sklepowi Internetowemu celem wykonania umowy sprzedaży zawartej z Kupującym. 

 • Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane osobom trzecim w przypadku, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z przepisów prawa.

X. Wymagania techniczne, zakaz umieszczania treści bezprawnych, reklamacje na działalność Sklepu Internetowego

 • Martes Sport Sp. z o.o. udostępnia Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego możliwość nieodpłatnego korzystania z następujących usług świadczonych drogą elektroniczną (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tekst jedn. Dz.U. 2016r. poz. 1030):

  • udostępnianie zawartości Sklepu Internetowego,

  • zawieranie ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Celem skorzystania z powyższych usług, Kupujący powinien dysponować: urządzeniem umożliwiającym połączenie z Internetem i posiadającym system operacyjny, łączem internetowym, niezbędnym oprogramowaniem (przeglądarką internetową) oraz kontem poczty elektronicznej.

 • Kupujący zobowiązuje się, że nie będzie umieszczał w ramach Sklepu Internetowego treści (np. komentarzy) o charakterze bezprawnym – w tym zwłaszcza treści propagujących przemoc lub pornografię lub treści naruszających prawa osób trzecich. W razie otrzymania przez Sklep Internetowy urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych treści dostarczanych przez Kupującego, Sklep Internetowy może uniemożliwić dostęp do tych treści. 

 • Kupujący zobowiązuje się do

  • niekorzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz Martes Sport Sp. z o.o.

  • W przypadku niezadowolenia z działalności Sklepu Internetowego, Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji pocztą elektroniczną, na adres: reklamacja_internet@martessport.com.pl@martessport.com.pl. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Sklep Internetowy.

VIII. Postanowienia końcowe

 • Sklepowi Internetowemu przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. W takim przypadku:

  • Kupujący zostaną poinformowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przy rejestracji – na co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie. 

  • Kupujący zostaną poproszeni o akceptację zmian Regulaminu przy najbliższym logowaniu.

  • Brak akceptacji zmian Regulaminu jest tożsamy z wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, wskazanych w punkcie IX niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym.

 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Kupujących, a w szczególności pozostaną bez wpływu na złożone zamówienia, które zostaną zrealizowane na zasadach dotychczasowych

 • Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do towarów zakupionych w Sklepie Internetowym począwszy od dnia 25  grudnia 2014r., a jego obecna wersja obowiązuje od dnia 04.11.2016r.

 • Do umów sprzedaży zawartych w Sklepie Internetowym od dnia 25 grudnia 2014r. do dnia 3 listopada 2016r. włącznie, a także do prawa odstąpienia od tych umów, jak również do składania reklamacji zakupionych na ich podstawie towarów zastosowanie mają postanowienia Regulaminu oraz zasad Reklamacji i zwrotów w brzmieniu obowiązującym do 3 listopada 2016r.