Zasady sprzedaży premiowej w sklepach internetowych www.sklepmartes.pl

„Kup 80% taniej pas z bidonem AGILE 250 SET BELT LC1303200

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 547-179-16-82, REGON: 070904684, o kapitale zakładowym w wysokości 33.500 000 zł zwana dalej Organizatorem.

1.2. W ramach sprzedaży premiowej w sklepie internetowym www.sklepmartes.pl organizator umożliwi nabywcom pary butów marki SALOMON za kwotę co najmniej 299 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) zakup na promocyjnych zasadach określonych poniżej pasa z bidonem AGILE 250 SET BELT LC1303200 o wartości 189 PLN.

1.3. Limit promocyjnych pasów z bidonem jest ograniczony.

 

OGÓLNE ZASADY

2.1. Sprzedaż premiowa organizowana jest w okresie od 22.06.2020 roku do wyczerpania zapasów promocyjnych pasów z bidonem AGILE 250 SET BELT LC1303200.

2.2. Pierwsi nabywcy damskich lub męskich pary butów SALOMON za kwotę co najmniej 299 PLN (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych ), będą uprawnieni do nabycia podczas jednej transakcji (paragon lub faktura), jednego pasa z bidonem AGILE 250 SET BELT LC1303200 w promocyjnej cenie tj. o 80% taniej od pierwotnej ceny sprzedaży.

2.3. Klient może maksymalnie kupić 3 zestawy promocyjne tj. parę butów SALOMON za kwotę co najmniej 299 PLN i pas z bidonem AGILE 250 SET BELT LC1303200 o 80% taniej. Oznacza to, że na jednym paragonie nie jest możliwe dokonanie zakupu więcej niż 3 zestawów promocyjnych, kolejne pary butów SALOMON nie będą uprawniały do zniżki na kolejny pas z bidonem.

2.4 Warunkiem koniecznym nabycia pasu z bidonem w promocyjnej cenie jest dokonanie zakupu jednej pary butów (damskich lub męskich) marki SALOMON za kwotę co najmniej 299 PLN a nie więcej niż 1 para butów za łączną kwotę co najmniej 299 PLN. Oznacza, to, że przy zakupie par butów marki SALOMON za kwotę poniżej 299 PLN nie sumuje się ceny z inną parą butów marki SALOMON.

2.5 Przy zakupach obowiązują regulaminy danego sklepu internetowego.

2.6. Zwroty: każdy klient ma prawo zwrócić zakupiony podczas niniejszej sprzedaży premiowej towar na zasadach określonych w regulaminie danego sklepu pod warunkiem, że nie nosi on oznak użytkowania i pod warunkiem, że zwracany jest cały pakiet promocyjny tj. buty oraz pas z bidonem. W przypadku zwrotu towaru, który był zakupiony w ramach sprzedaży premiowej, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie. W przypadku zwrotu towaru po zakończeniu promocji klient może zakupić nowy towar w cenie obowiązującej w sklepie w dniu ponownego zakupu.

2.7 Wymiana: na zasadach określonych w regulaminach sprzedaży danego sklepu. Postanowienia 2.6. i 2.7. nie dotyczą zwrotów/wymiany w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynikającej z Kodeksu Cywilnego.

2.8 Każdy klient będący konsumentem może zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w określonym w regulaminie danego sklepu terminie jednakże umowa dotyczy całego pakietu promocyjnego co oznacza, że Organizator nie sprzedałby przedmiotowego pasu z bidonem za cenę 80% niższą bez zakupu określonych butów (sprzedaż wiązana).

2.9. Reklamacja: w przypadku uznanej reklamacji towaru promocyjnego zakupionego w cenie o 80% niższej, klient otrzymuje równowartość kwoty na paragonie,

2.10. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

2.11. Sprzedaż premiowa nie sumuje się z innymi promocjami.

2.12. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych sklepów

2.13 Organizator jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu i odwołania sprzedaży premiowej co jednak nie może naruszać praw nabytych klientów.

2.14 Materiały reklamowo-promocyjne związane z niniejszą sprzedażą promocyjną mają jedynie charakter informacyjny.

2.15 W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.