KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek 115, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000077249, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 5471791682, o numerze REGON: 070904684, o kapitale zakładowym: 33.500.000 zł.

2. Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jednak będziemy przekazywać je niektórym grupom podmiotów w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczemu, takim jak:
a) osoby upoważnione przez nas, nasi pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
b) podmioty przetwarzające, którym zlecimy to zadanie, np. firmy zajmujące się obsługą systemów informatycznych i teleinformatycznych, nasi doradcy.

4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez okres rekrutacji oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w procesie rekrutacji.

5. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem e-mail iod_rodo@martessport.com.pl. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.

7. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iod_rodo@martessport.com.pl.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacji.