REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH 

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Karta podarunkowa służy do zapłaty w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 3. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym Martes Sport oraz unikalny kod nabyty w sklepie internetowym Martes Sport, przesłany na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 4. Karta podarunkowa nabyta w sklepie internetowym może służyć do zapłaty w sklepie stacjonarnym.
 5. Karta podarunkowa nabyta w sklepie stacjonarnym może służyć do zapłaty w sklepie internetowym. 
 6. Karta podarunkowa Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 50,00 złotych.
 7. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 8. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 9. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przez nabywcę przy użyciu innej karty podarunkowej
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty zgubione lub skradzione.
 11. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia  w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 12. Kartę podarunkową można nabyć w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 13. Karta może być wielokrotnie wykorzystana do wyczerpania salda.
 14. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 15. W przypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej ani nabywcy ani użytkownikowi nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej karty podarunkowej w okresie jej ważności,  w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności karty podarunkowej;

b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;

c. uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;

d. wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Martes Sport lub sklepie internetowym.

 1. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Martes Sport oraz na stronie internetowej www.sklepmartes.pl.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.sklepmartes.pl/...
 

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW NA BON ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI MARTES SPORT        

 1. Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
 2. Zwrócone mogą być towary zakupione od dnia 01 grudnia 2018 roku.
 3. Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany, w nienaruszonym opakowaniu.
 4. Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.
 5. W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na Bon.
 6. Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci Bonu, o równowartości ceny zwracanego towaru.
 7. Bon może zostać wymieniony jednokrotnie na inny dowolny towar, w którymkolwiek sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Jeżeli cena nowego towaru będzie niższa niż wartość Bonu, różnica w cenie nie podlega zwrotowi. Jeżeli natomiast cena nowego towaru będzie wyższa niż wartość Bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wymiana nowego towaru za Bon jest równoznaczna z zakupem tego towaru.
 8. Bon jest ważny przez 90 dni od dnia jego wydania. Po upływie tego terminu Bon traci ważność. Honorowane będą tylko  oryginały Bonów (nie ich kserokopie).
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Bonu, jego zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.
 10. Zwrotowi nie podlegają towary typu:
  • Bielizna (za wyjątkiem bielizny termoaktywnej);
  • Stroje kąpielowe, kąpielówki;
  • Okularki i czepki basenowe;
  • Wyroby spożywcze;
  • Impregnaty i środki piorące;
  • Narty;
  • Rowery;
  • Towary, których sprzedaż wymaga indywidualnego dopasowania do Klienta.

 ---

REGULAMIN PROMOCJI„-50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ PARĘ OBUWIA

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą parę obuwia” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych („Sklepy”), wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Z Promocji wyłączone są japonki, klapki i obuwie do wody.
 3. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 4. Promocja obowiązuje od 27.12.2019 roku do 23.01.2020 roku.
 5. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch par obuwia, w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat  w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 6. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 7. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 8. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 9. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom. Dopuszcza się wymianę towaru w obrębie rozmiaru, zachowując modelo-kolor. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 10. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów objętych promocją, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch modeli rabat przydzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 modeli rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech modeli rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 11. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 12. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 13. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 14. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 15. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okresu Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony:

 1. na stronie www.sklepmartes.pl
 2. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.

 1. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.

 

REGULAMIN PROMOCJI „-50% NA DRUGIE, TAŃSZE NARTY, BUTY NARCIARSKIE

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugie, tańsze narty, buty narciarskie” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych („Sklepy”), wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 27.12.2019 roku do 23.01.2020 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch par nart, dwóch par butów narciarskich lub butów narciarskich i nart w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat  w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom. Dopuszcza się wymianę towaru w obrębie rozmiaru, zachowując modelo-kolor. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat przydzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 modeli rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech modeli rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

   

REGULAMIN PROMOCJI -50% NA DRUGĄ, TAŃSZĄ KURTKĘ, SOFTSHELL, POLAR

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą kurtkę, softshell, polar” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych („Sklepy”), wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 27.12.2019 roku do 23.01.2020 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch kurtek, softshelli lub polarów w różnej konfiguracji w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat  w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom. Dopuszcza się wymianę towaru w obrębie rozmiaru, zachowując modelo-kolor. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch modeli rabat przydzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 modeli rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech modeli rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.

 

REGULAMIN PROMOCJI -50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT MARKI BEJO

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugi, tańszy produkt marki BEJO” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych sieci Martes Sport („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Malowany Dworek nr 115, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077249, o kapitale zakładowym wynoszącym 33.500.000,00 zł, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 3. Promocja obowiązuje od 27.12.2019 roku do 23.01.2020 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch produktów marki BEJO w ramach jednej transakcji, uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego z zakupionych produktów.
 5. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 6. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 7. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 8. Towary kupione w ramach Promocji nie podlegają zwrotom. Dopuszcza się wymianę towaru w obrębie rozmiaru, zachowując modelo-kolor. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 9. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów marki wymienionej w pkt. 4, na każdy drugi tańszy produkt, co oznacza, że przy zakupie dwóch produktów rabat udzielany jest na drugi tańszy produkt, przy zakupie 3 produktów rabat udzielany jest na jeden najtańszy produkt. Przy zakupie czterech produktów rabat -50% udzielany jest na dwa najtańsze produkty. Przy zakupie większej ilości produktów rabat przyznawany jest analogicznie wg zasady opisanej powyżej.
 10. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepach, biorących udział w Promocji.
 12. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 13. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 14. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo - z uzasadnionych przyczyn - do zmiany niniejszego Regulaminu pod warunkiem, że nie naruszy to praw już nabytych Uczestników poprzez umieszczenie pisemnej informacji w sklepach. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie  w dniu następnym po dniu ich ujawnienia w sposób podany w zdaniu poprzedzającym.


   

ARCHIWUM REGULAMINÓW

12.2019

11.2019

10.2019

09.2019