--- 

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH 

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Karta podarunkowa służy do zapłaty w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 3. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym Martes Sport oraz unikalny kod nabyty w sklepie internetowym Martes Sport, przesłany na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 4. Karta podarunkowa nabyta w sklepie internetowym może służyć do zapłaty w sklepie stacjonarnym.
 5. Karta podarunkowa nabyta w sklepie stacjonarnym może służyć do zapłaty w sklepie internetowym. 
 6. Karta podarunkowa Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 50,00 złotych.
 7. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 8. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 9. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przez nabywcę przy użyciu innej karty podarunkowej
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty zgubione lub skradzione.
 11. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia  w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 12. Kartę podarunkową można nabyć w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 13. Karta może być wielokrotnie wykorzystana do wyczerpania salda.
 14. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 15. W przypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej ani nabywcy ani użytkownikowi nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej karty podarunkowej w okresie jej ważności,  w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w następujących przypadkach:

a. upływu terminu ważności karty podarunkowej;

b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;

c. uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;

d. wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Martes Sport lub sklepie internetowym.

 1. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 4. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,  w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 5. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Martes Sport oraz na stronie internetowej www.sklepmartes.pl.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.sklepmartes.pl/...
 

REGULAMIN ZWROTU TOWARÓW ZAKUPIONYCH W SKLEPACH SIECI MARTES SPORT

1.       Klient, który dokonał zakupu towaru w jednym ze sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (Sprzedawca), może dokonać jego zwrotu w terminie 30 dni od dnia zakupu.
2.      Zwrotowi podlega wyłącznie towar pełnowartościowy, kompletny, nieużywany,  w nienaruszonym opakowaniu.
3.      Podstawą dokonania zwrotu jest oryginalny paragon, kopie dokumentu nie będą honorowane.
4.      W przypadku faktur możliwa jest tylko wymiana w terminie 30 dni od dnia zakupu. Nie obowiązuje zwrot na bon.
5.      Zwrot towaru dokonywany jest w ten sposób, że Klient w zamian za zwracany towar otrzyma znak legitymizacyjny na okaziciela w postaci Bonu o równowartości ceny zwracanego towaru.
6.      Bon może zostać wymieniony jednokrotnie na inny dowolny towar,  w którymkolwiek sklepie stacjonarnym Sprzedawcy. Jeżeli cena nowego towaru będzie niższa niż wartość Bonu, różnica w cenie nie podlegazwrotowi. Jeżeli natomiast cena nowego towaru będzie wyższa niż wartość Bonu, Klient zobowiązany jest dopłacić różnicę. Wymiana nowego towaru za Bon jest równoznaczna z zakupem tego towaru.
7.      Bon jest ważny przez 90 dni od dnia jego wydania. Po upływie tego terminu Bon traci ważność. Honorowane będą tylko oryginały Bonów (nie ich kserokopie).
8.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie Bonu, jego zniszczenie, kradzież lub jakąkolwiek inną formę jego utraty.
9.      Zwrotowi nie podlegają towary typu:
 • Wyroby spożywcze;
 • Impregnaty;
 • Narty;
 • Rowery;
 • Maseczki ochronne;
10.  Regulamin obowiązuje od 19.05.2020.
 

REGULAMIN PROMOCJI „-50% NA DRUGI, TAŃSZY PRODUKT” 

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-50% na drugą, tańszą kurtkę, drugą tańszą koszulkę, drugi tańszy produkt z kategorii Junior, drugi tańszy produkt z rodziny sprzęt narciarski i akcesoria narciarskie lub drugą tańszą parę obuwia.” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych Martes Sport wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682.
 3. Promocja obowiązuje od 08.03.2021 roku do 03.04.2021 roku.
 4. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona w Sklepie zakupu dwóch kurtek lub dwóch koszulek lub dowolnych produktów z kategorii Junior wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu lub dwóch dowolnych produktów z kategorii sprzęt narciarski i akcesoria narciarskie (Załącznik nr 3) lub dwóch par obuwia, w ramach jednej transakcji (dalej jako: „Komplet”), uzyska rabat w wysokości 50% odliczany od ceny tańszego (lub w tej samej cenie) z zakupionych produktów.
 5. Z promocji wyłączone są produkty Martes Essentials, softshelle, polary, klapki, japonki oraz akcesoria do obuwia.   
 6. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 7. Uczestnikiem promocji może być każda osoba fizyczna dokonująca zakupów w ramach promocji, jako konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, przedsiębiorcy  i osoby prawne.
 8. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 9. Towary kupione w ramach Promocji podlegają zwrotowi wyłącznie w komplecie. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 10. Towary kupione w ramach Promocji podlegają wymianie w obrębie modelo-koloru na inny rozmiar. Powyższe nie uchybia przepisom prawa dotyczącym rękojmi sprzedawcy za wady fizyczne i prawne towarów.
 11. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, do niniejszej Promocji znajduje zastosowanie obowiązujący u Organizatora Regulamin zwrotu towarów na bon zakupionych  w sklepach sieci Martes Sport.
 12. Rabat udzielany jest przy zakupie parzystej liczby produktów wymienionych w pkt. 4, na każdy drugi tańszy lub w tej samej cenie produkt.
 13. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 14. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 15. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w Regulaminie.
 16. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy:
 1. na stronie www.sklepmartes.pl,
 2. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 1. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.


REGULAMIN PROMOCJI „-20% NA PRODUKTY MARKI MAGNUM”

 1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „-20% na produkty marki Magnum” („Promocja”), realizowanej w sklepach stacjonarnych Martes Sport wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu („Sklepy”).
 2. Promocja jest organizowana przez firmę Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym - pod numerem KRS 0000077249, numer NIP 5471791682 („Organizator”).
 3. Promocja obowiązuje od 01.09.2019 roku do 31.12.2021 roku.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do pracowników służb mundurowych (policji, wojska, straży granicznej, straży miejskiej, żandarmerii, służby celnej, straży pożarnej, służby więziennej, leśników, oraz przedstawicieli innych służb mundurowych) oraz do uczniów szkół mundurowych.
 5. Chcąc dokonać zakupów ze zniżką należy przedstawić sprzedawcy legitymację ze zdjęciem świadczącą  o przynależności do grupy mundurowej bądź legitymacje i dowód osobisty (w przypadku legitymacji bez zdjęcia).
 6. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 4 i 5 powyżej jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 20% od ceny detalicznej brutto kupowanych przez niego produktów objętych Promocją.
 7. Chęć uczestnictwa w Promocji należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego.
 8. Udzielony rabat z tytułu Promocji nie łączy się z innymi promocjami jakie mogą być udzielane przez organizatora, np. Kartą Dużej Rodziny.
 9. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania.
 10. Niniejszy regulamin jest dostępny w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 11. Regulamin akcji jest jedynym dokumentem określającym zasady przeprowadzenia Promocji.
 12. Biorąc udział w promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone  w Regulaminie.
 13. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym skrócenia okres Promocji,  o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji. Zmieniony Regulamin zamieścimy:
 1. na stronie www.sklepmartes.pl
 2. w sklepie, o którym mowa w pkt. 1.
 1. Nowe zapisy będą dotyczyć klientów, którzy skorzystają z Promocji po wprowadzeniu zmian. W przypadku skrócenia Promocji, Organizator poinformuje o tym z wyprzedzeniem co najmniej tygodnia.
 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Promocji jest Organizator.
 3. Dane osobowe Uczestników Promocji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w celu nawiązania i realizacji umowy, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze danych.
 4. Podstawą przetwarzania przez Wypożyczającego danych osobowych Klientów jest:

a)      niezbędność do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy z Klientem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

b)      wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych na Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

c)      prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, w szczególności ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 1. Podanie danych osobowych przez Uczestników Promocji jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie Uczestnika Promocji przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Klientów przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 3. Uczestnik Promocji, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec danego przetwarzania w oparciu o uzasadniony interes z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, chyba że podstawy przetwarzania przez Administratora danych mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Klienta. W celu realizacji praw należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Administratora danych z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane osobowe Uczestnika nie są przekazywane do państw trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 

ARCHIWUM REGULAMINÓW

07.2020

06.2020

05.2020

04.2020

03.2020

02.2020

01.2020

12.2019

11.2019

10.2019

09.2019