Zasady sprzedaży premiowej „Wyprzedź zimę” w sklepach sieci Martes Sport

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.  Organizatorem sprzedaży premiowanej jest Amer Sports Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-323, przy ulicy Opolskiej 110 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia, pod nr KRS 0000233011, posługująca się numerem NIP: 526-285-53-43, kapitał zakładowy 50.000 złotych, zwana dalej „ASP” lub „Organizatorem”.

1.2. W ramach sprzedaży premiowej spółka Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Malowany Dworek 115, o numerze NIP 547-17-91-682, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000077249, o kapitale zakładowym w wysokości 33.500 000 zł, zwana dalej: „Martes Sportlub Martes” umożliwia Uczestnikom sprzedaży premiowej przy zakupie w sklepach stacjonarnych Martes Sport dowolnej pary modelu obuwia Salomon uzyskanie Vouchera uprawniającego do zniżki w wysokości 200 zł (dwieście złotych) na zakup butów narciarskich lub nart marek Salomon lub Atomic (z wyłączeniem modeli Junior) w wskazanych w załączniku Sklepach Martes Sport. 

2. OGÓLNE ZASADY

2.1. Sprzedaż premiowa jest organizowana w okresie 30.11.2018 roku – 31.12.2018 roku lub do wyczerpania ilości Voucherów.

2.2. Sprzedawcą butów marki SALOMON jest Martes Sport. Reklamacje dotyczące obuwia należy składać zgodnie z zasadami zgłaszania reklamacji w sklepach Martes Sport. 

2.3. Osoby które w okresie 30.11.2018 roku – 31.12.2018 roku dokonają w stacjonarnych Sklepach Martes Sport zakupu jednej pary dowolnego modelu obuwia marki SALOMON są uprawnione do odebrania Voucheru zawierającego indywidualny kod rabatowy obniżający cenę o 200 PLN (dwieście złotych) zakupu butów narciarskich lub nart marek SALOMON lub ATOMIC (z wyłączeniem modeli Junior) w Sklepach Martes Sport wymienionych w załączniku wraz z zakupem online na stronie https://www.sklepmartes.pl/

2.4. Voucher o wartości 200 PLN (dwieście złotych) może być jednorazowo użyty przy zakupie butów narciarskich lub nart marek SALOMON lub ATOMIC w jednym ze stacjonarnych sklepów Martes Sport z załącznika lub w sklepie internetowym https://www.sklepmartes.pl/ poprzez wpisanie odpowiedniego kodu z tym zastrzeżeniem, że Voucher musi zostać wykorzystany do dnia 31.12.2018. Voucher niewykorzystany do dnia 31.12.2018 traci ważność i nie podlega zwrotowi lub wymianie na środki pieniężne. Voucher nie jest ważny tzn. nie uprawnia do zniżki przy zakupie modeli Junior. 

2.5 Przy zakupie butów narciarskich lub nart marek SALOMON i ATOMIC (z wyłączeniem modeli Junior) możliwe jest skorzystanie tylko z jednego Vouchera. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę, nie uprawnia do wydania reszty niewykorzystanych środków z Vouchera.

2.6 Ilość Voucherów jest ograniczona i wynosi 8000 sztuk (osiem tysięcy)

2.7 Po pobraniu Vouchera zwrot zakupionej pary butów SALOMON (z przyczyn innych niż niezgodności towaru z umową) nie jest możliwy. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie ogranicza praw konsumentów do reklamacji i gwarancji. 

2.8. W sprzedaży premiowej nie mogą brać udziału pracownicy Martes Sport lub ASP

2.9 Promocje i rabaty nie łączą się.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1 Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Organizatora, to jest w Krakowie przy ul. Opolskiej 110 oraz na stronie internetowej Sklepów Martes Sport jak i w sklepach biorących udział w sprzedaży premiowej. 

3.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i powołanych ustaw. Wszelkie informacje o sprzedaży premiowej w materiałach promocyjnych mają jedynie charakter informacyjny i wiążące są jedynie postanowienia niniejszego regulaminu.

3.3 Organizator może w każdym czasie z ważnych powodów zmienić postanowienia niniejszego Regulaminu, co staje się skuteczne z chwilą opublikowania zmian na stronie www. Zmiany regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Uczestników.

 

LISTA SKLEPÓW (Załącznik nr 1)