UWAGA: Ze względów technicznych nie ma możliwości zakupu ani realizacji kart podarunkowych w sklepie internetowym.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH- SIEĆ SKLEPÓW STACJONARNYCH

 

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Karta podarunkowa służy do zapłaty w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 3. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym Martes Sport oraz unikalny kod nabyty w Sklepie Internetowym Martes Sport, przesłany na adres mailowy wskazany przez Nabywcę.
 4. Karta podarunkowa nabyta w Sklepie Internetowym może służyć do zapłaty w sklepie stacjonarnym.
 5. Karta podarunkowa nabyta w sklepie stacjonarnym może służyć do zapłaty w Sklepie Internetowym.
 6. Karta podarunkowa Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 50,00 złotych.
 7. Karta nie podlega wymianie na gotówkę i nie może być zwrócona wydawcy.
 8. Datę ważności karty i saldo można sprawdzić w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 9. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przy użyciu innej karty podarunkowej.
 10. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież bądź zgubienie karty podarunkowej.
 11. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży karty podarunkowej po jej wydaniu nabywcy.
 12. Kartę podarunkową można nabyć w sklepach stacjonarnych Martes Sport.
 13. Karta może być wielokrotnie wykorzystana aż do wyczerpania salda.
 14. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę.
 15. W przypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej ani nabywcy ani użytkownikowi nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej karty podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności zwrotów niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w poniższych przypadkach:
a)  upływu terminu ważności karty podarunkowej;
b)  uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności karty podarunkowej;
c)  uszkodzenia karty podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na karcie podarunkowej danych;
d)  wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej w danym sklepie Martes Sport lub Sklepie Internetowym.
      17. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym środkiem płatniczym, a także instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
      18. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to           rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
      19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
      20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
      21. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest we wszystkich sklepach Martes Sport oraz na Stronie Internetowej www.sklepmartes.pl.
      22. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
      23. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na Stronie Internetowej www.sklepmartes.pl/.
 


REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH OBOWIĄZUJĄCY W SKLEPIE INTERNETOWYM MARTES SPORT

 

 1. Wydawcą karty podarunkowej jest Martes Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300),  ul. Malowany Dworek 115, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000077249, NIP: 5471791682, REGON: 070904684.
 2. Karta podarunkowa służy do zapłaty na stronie www.sklepmartes.pl.
 3. Przez kartę podarunkową rozumie się kartę podarunkową nabytą w sklepie stacjonarnym.
 4. Karta podarunkowa nabyta w sklepie stacjonarnym może służyć do zapłaty w sklepie internetowym.  
 5. Karta podarunkowa Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od momentu jej nabycia za wskazaną przez nabywcę kwotę, nie mniejszą niż 50,00 złotych.
 6. Karta podarunkowa nie może zostać nabyta przez nabywcę przy użyciu innej karty podarunkowej.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za karty zgubione lub skradzione.
 8. Nabywcy ani użytkownikowi karty podarunkowej nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia   w przypadku utraty lub kradzieży karty podarunkowej.
 9. Karta może być wielokrotnie wykorzystana do wyczerpania salda. Przy czym przy pojedynczej transakcji może być wykorzystany kod tylko z jednej karty podarunkowej.
 10. Kiedy wartość zakupów jest większa od salda na karcie podarunkowej, klient zobowiązany jest dopłacić różnicę poprzez system płatności online PayU.
 11. W przypadku upływu terminu ważności karty podarunkowej ani nabywcy ani użytkownikowi nie przysługują wobec wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej karty podarunkowej w okresie jej ważności,   w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 12. Wydawca ma prawo odmówić realizacji karty podarunkowej w następujących przypadkach:

a)        upływu terminu ważności karty podarunkowej;

b)       wystąpienia niezależnej od wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z karty podarunkowej sklepie internetowym.

 1. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 2. W przypadku zwrotu towarów nabytych w sklepie internetowym z wykorzystaniem karty podarunkowej, zwrot środków za zwrócony towar w pierwszej kolejności odbywa się na nową kartę podarunkową (klient otrzymuje na adres e-mail nowy, unikalny kod). Pozostałe środki zwracane są na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność. Przy czym sprzedawca może zdecydować o innym rozdziale zwracanych środków.
 3. W przypadku zwrotu towarów, nowa karta podarunkowa (kod) Martes Sport jest ważna i aktywna przez okres kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od dnia zwrotu środków na kartę.
 4. Wszelkie reklamacje związane z realizacją kart podarunkowych będą rozpatrywane przez wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez użytkownika lub nabywcę. Nie dotyczy to rozpatrywania roszczeń związanych z rękojmią za wady towarów, które będą realizowane zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko użytkownika lub nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 6. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa,   w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin kart podarunkowych dostępny jest na stronie internetowej www.sklepmartes.pl/karta-podarunkowa
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
 9. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania karty podarunkowej, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu na stronie internetowej www.sklepmartes.pl/karta-podarunkowa