I. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Konkursie – należy przez to rozumieć wydarzenie organizowane na podstawie Regulaminu przez Organizatora;

 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument, wraz z jego załącznikami, jeżeli takie zostaną przygotowane;

 3. Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Martes Sport Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Malowany Dworek 115, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem: 0000077249, o Numerze Identyfikacji Podatkowej: 547-17-91-682, o numerze REGON 070904684, o kapitale zakładowym wynoszącym: 500.000,00 zł.;

 4. Sklepie – należy przez to rozumieć tradycyjną, stacjonarną placówkę handlową prowadzoną przez Organizatora pod szyldem „martes sport”, jak również sklep internetowy Organizatora prowadzony na Stronie Internetowej;

 5. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą w Sklepie zakupu towarów będących w ofercie Organizatora, w ramach czynności niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Cenie – należy przez to rozumieć cenę, za jaką Klient w sposób jednorazowy kupił towar lub towary w Sklepie, objęte jednym paragonem fiskalnym lub jedna fakturą VAT, zawierającą podatek od towarów i usług (brutto), z wyłączeniem jednak kosztów wysyłki, dostawy lub odbioru towaru;

 7. Stronie Internetowej – należy przez to rozumieć stronę działającą pod adresem: www.sklepmartes.com.pl.

II. Udział w konkursie

 1. W Konkursie mogą brać udział tylko Klienci pełnoletni, mający pełną zdolność do czynności prawnych.

 2. W konkursie mogą brać udział Klienci, którzy:

  1. w terminie od 16.02.2016r., do 15.03.2016r. dokonają w Sklepie zakupu za Cenę nie niższą niż 250,00 zł. (dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100);

  2. do 15.03.2016 r. wyślą do Organizatora, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza na Stronie Internetowej, hasło lub hasła reklamujące Organizatora, jego Sklepy lub oferowane w nich towary;

  3. do dnia rozstrzygnięcia Konkursu zachowają oryginał dowodu zakupu, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, który zostanie zweryfikowany przez Organizatora przy odbiorze nagrody.

 3. Każdy Klient może przysłać więcej niż jedno zgłoszenie na Konkurs, o ile tylko za każdym razem będzie spełniał warunki udziału w konkursie określone w pkt 2 powyżej.

 4. Formularz do wysłania hasła reklamowego na Konkurs będzie się znajdował na Stronie Internetowej pod aktywnym linkiem oznaczonym jako „Konkurs – na narty do Maso Corto” lub bezpośrednio pod adresem http://www.sklepmartes.pl/konkurs.

 5. Wraz z przesłaniem hasła reklamowego Klient biorący udział w Konkursie zamieszcza w formularzu:

  1. Imię i Nazwisko;

  2. numer telefonu kontaktowego;

  3. swój adres e-mail.

 6. Klient upoważnia Organizatora do przetwarzania jego danych osobowych wymienionych w pkt 5 powyżej, zawartych w formularzu, o którym mowa w pkt 3, w celach niezbędnych do zorganizowania i rozstrzygnięcia Konkursu.

 7. Do udziału w Konkursie nie są uprawnieni pracownicy Organizatora, małżonkowie pracowników, krewni w linii prostej pracowników i małżonkowie tych krewnych oraz krewni w linii bocznej drugiego stopnia pracowników oraz małżonkowie tych krewnych.

III. WYŁANIANIE LAUREATÓW KONKURSU

 1. W terminie do dnia 31.03.2016r. komisja konkursowa powołana przez Organizatora spośród jego pracowników wyłoni 10 (dziesięciu) laureatów Konkursu, spośród Klientów, którzy wzięli w Konkursie udział.

 2. Wybór laureatów Konkursu będzie się odbywał na zasadzie oceny nadesłanych na konkurs haseł reklamowych, o których mowa w pkt II.2 ppkt 2) Regulaminu.

 3. Oceniając nadesłane na Konkurs hasła reklamowe komisja konkursowa będzie się kierowała w szczególności następującymi kryteriami:

  1. przydatność hasła pod kontem jego wykorzystania w kampaniach reklamowych Organizatora;

  2. nawiązanie w haśle do branży sportowo turystycznej, w której działa Organizator;

  3. promowanie marki Organizatora;

  4. nakład pracy Klienta w tworzeniu hasła;

  5. nieszablonowe podejście do zadania konkursowego;

  6. kreatywność Klienta.

 4. Klienci, których hasła wygrają Konkurs, zostaną niezwłocznie poinformowani o wygranej w Konkursie.

 5. Klient, który został laureatem Konkursu, po odbiór nagrody zgłosi się w siedzibie Organizatora lub w którymkolwiek z jego Sklepów. Miejsce i termin odbioru nagrody Klient uzgodni z przedstawicielem Organizatora, który poinformuje go o wygranej w Konkursie.

 6. Warunkiem wydania Klientowi nagrody jest okazanie przy jej odbiorze oryginalnego dowodu zakupu (oryginału paragonu lub faktury VAT), spełniającego warunki udziału w Konkursie.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest:

  1. tygodniowy pobyt dla 4 (czterech) osób w Top *** Residence Kurz w Maso Corto (w apartamencie czteroosobowym wraz z sześciodniowym skipassem dla 4 osób), o wartości 1 370 Euro (tysiąc trzysta siedemdziesiąt Euro, 00/100);

  2. kwota stanowiąca równowartość w złotych 11,10% wartości nagrody określonej w ppkt 1) powyżej, po jej przeliczeniu na polskie złote, według średniego kursu wymiany walut Narodowego Banku Polskiego, z dnia poprzedzającego dzień wręczenia nagrody laureatowi Konkursu.

 2. Organizator zapewnia 10 (dziesięć) nagród, o których mowa w pkt 1 powyżej. Każdy Klient – laureat Konkursu otrzyma jedną nagrodę.

 3. Nagroda zostanie wydana Klientowi – laureatowi Konkursu, po potrąceniu z nagrody należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst. jedn. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z późn. zm.), w kwocie wyliczonej zgodnie z pkt 1 ppkt 2) powyżej.

V. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązującego przepisy prawa polskiego.

 2. Udział w Konkursie oznacza akceptację Regulaminu.

 3. Klient – laureat Konkursu upoważnia Organizatora do wykorzystania w jego kampaniach reklamowych hasła reklamowego, jakie Klient wysłał na Konkurs, w tym także do jego adaptacji. Za takie wykorzystanie hasła nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie.

 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 612).

 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od 16.02.2016 r., aż do zakończenia Konkursu.